Tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters)

Voor bouwvergunningen afgeleverd na 01/07/2018

Op 9 juni is in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd omtrent de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw.

Zij geldt voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na inwerkingtreding van deze wet zijnde 01/07/2018.

Wat streeft deze wet na?

Deze wet streeft een dubbel oogmerk na :

 • Zij stelt een einde aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen in het arrest nr. 100/2007 van 12 juli 2007. In dit arrest merkt het Hof op dat “ discriminatie evenwel niet het gevolg is van de verzekeringsplicht opgelegd (aan de architecten) bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere “ partijen die in de bouwakte voorkomen” van een vergelijkbare verzekeringsplicht. “. Deze wet wil hieraan tegemoet komen.
 • Zij strekt er toe om de bouwmarkt beter te reguleren en om een betere bescherming te bieden aan de bouwheer.

Wie valt onder de toepassing van de wet?

 • Iedere aannemer een bepaald onroerend werk op woningen, ttz een eengezinswoning of een appartement,  die in België gelegen zijn te verrichten waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht
 • Iedere architect  die ertoe gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen voor zover zijn of haar activiteit betrekking heeft op in België uitgevoerde werken en geleverde prestaties;
 • Iedere dienstverleners in de bouwsector bv studie burelen….: die voor rekening van een derde, immateriële prestaties te verrichten die betrekking hebben woningen, ttz een eengezinswoning of een appartement, die in België gelegen zijn en waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is

Dus ……iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector waarvan de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen als gevolg van handelingen die hij beroepshalve op in België gelegen woningen  verricht of van handelingen van zijn aangestelden, wordt verplicht gedekt door een verzekering.

Bouwpromotoren vallen niet onder deze verplichte wetgeving.

Wat dient te worden verzekerd?

Voor de toepassing van deze wet wordt met verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld, de verzekering die de burgerlijke aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek dekt, voor de periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken, beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid, wanneer deze laatste de soliditeit en de stabiliteit van de woning in gevaar brengt, van de gesloten ruwbouw van een woning,  met uitsluiting van:

 1. de schade ingevolge radioactiviteit;
 2. de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels ingevolge de blootstelling aan wettelijk verboden producten;
 3. de schade van esthetische aard;
 4. de zuivere immateriële schade;
 5. de zichtbare schade of schade door de verzekerde gekend op het moment van voorlopige oplevering of rechtstreeks volgend uit fouten, gebreken of wanprestaties van hem gekend op het moment van voormelde oplevering;
 6. de schade ingevolge niet-accidentele pollutie;
 7. de meerkosten voortvloeiend uit de wijzigingen en/of verbeteringen aan de woning na schadegeval;
 8. de materiële en immateriële schade lager dan 2 500 euro. Dit bedrag is verbonden met de ABEX-index, met als basisindex deze van het eerste semester van 2007 en de index te weerhouden voor de indexatie zijnde deze op het moment van de aangifte van het schadegeval.

De uitsluitingen bedoeld in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen zijn eveneens van toepassing.

Voor welke kapitalen?

500.000 euro (ABEX 648), ingeval de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning 500.000 euro (ABEX 648) overstijgt; de waarde van de wederopbouw van de woning, indien de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning minder bedraagt dan 500.000 euro (ABEX 648).

Onder welke vorm?

De verzekeringen bedoeld in deze wet en die de aansprakelijkheid dekken van de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector mogen worden onderschreven ofwel onder de vorm van een jaarpolis ofwel onder de vorm van een polis per project.

Deze verzekeringen kunnen deel uitmaken van een globale verzekering onderschreven voor rekening van alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf moeten optreden.

Bewijs van verzekering?

Alvorens enig onroerend werk aan te vatten, overhandigen de aannemers en de andere dienstverleners in de bouwsector een verzekeringsattest:

 1. aan de bouwheer en;
 2. aan de architect. Indien nodig eist hij het attest op.

Het verzekeringsattest wordt tevens overhandigd aan de RSZ door de aannemer belast met de registratie van de meldingen van werken.

Ook bij verkoop van het goed dient de notaris het verzekeringsattest op te vragen.

Financiële instellingen dienen in geval van een kredietovereenkomst ook de attesten op te vragen.

Sancties?

De inbreuken van de aannemer en de andere dienstverlener in de bouwsector op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro.